Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הערכות שווי

הערכות שווי ועריכת חוות דעת מומחה לבית משפט של מגוון נכסי מקרקעין

הערכות שווי
 לצורך רכישה, מכירה, עריכת חוות דעת לבית משפט, בוררויות, פירוק שותפות, חלוקת עיזבון, חלוקת ירושה, הסכמי שיתוף בין בעלים, הליכי כינוס נכסים וכל הליך הנדרש על ידי מזמין העבודה.
 
משרדנו נותן ייעוץ ועריכת חוות דעת להערכות שווי למטרות הבאות:

נכסי מקרקעין: הערכות שווי לנכסי המקרקעין הבאים: דירות מגורים, משרדים, אולמות תעשייה ומלאכה,
חנויות בתי עסק ומסחר, נחלות ומשקים חקלאיים, קרקעות חקלאיות, מגרשי בנייה לייעודים שונים,
מבנים לשימור, רכוש משותף של בניינים (גגות, חצרות, חניות, מרתפים).
 
פיצויי פגיעה מתכנית: ליווי שמאי להליך התכנוני בשלב הפקדת התוכנית בוועדה המקומית או בוועדה המחוזית, וכן ליווי שמאי לתמיכה בהתנגדות לבקשות להיתר והקלות בנייה המוגשות לוועדה המקומית או לוועדת הערר לתכנון ובניה.
 
פיצויי הפקעה: הערכות שווי לקבלת פיצויים עבור קרקע המופקעת על ידי מדינת ישראל או על ידי הרשות המקומית.

זכויות דיירות מוגנת: הערכות שווי לזכויות דיירות מוגנת, זכויות בעלים התפוסות על ידי דייר מוגן וחוות דעת לפינויים ודיור חלוף.

ליווי עסקאות: הערכות שווי לליווי לעסקאות קומבינציה - הן ליזם/קבלן והן לבעלי הזכויות בדירות/בקרקע.

דמי שכירות ושימוש: הערכות לדמי שכירות ראויים לכל סוגי הנכסים והערכת דמי שימוש ראויים בקרקעות וברכוש משותף.

טבלאות איזון והקצאה: הכנת טבלאות איזון בין בעלים ובדיקת טבלאות איזון בעת הפקדת תוכניות.

הפחתת תשלומים: חוות דעת להפחתת תשלומים הנדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל ולהפחתת דרישות מיסוי מקרקעין על ידי רשויות המס.