Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ליווי שמאי לתב''ע / תמ''א 38

ליווי שמאי בהליכי קידום תוכניות בניין עיר, לרבות בפרוייקטים של תמ"א/38

ליווי שמאי לתב''ע / תמ''א 38

ליווי שמאי לתב"ע

ייעוץ ועריכת חוות דעת לקידום תוכניות בניין עיר, בדיקת תוכניות מופקדות, ניתוחן והשפעתן על המקרקעין שבבעלותכם, בדיקת טבלאות איזון והקצאה שבה הוקצו לכם זכויות - ובמקרה והתוכנית המופקדת פוגעת בזכויותיכם - הגשת התנגדות. כל זאת הודות לידע הרב שנצבר בדיונים בוועדה המקומית והמחוזית כשמאי יועץ לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעתיים.

 

ליווי שמאי לתמ"א/38

ייעוץ ועריכת חוות דעת לקבלנים, ליזמים ולוועדי הבתים על שווי הזכויות הניתנות למימוש עפ"י תמ"א 38, התמורה הראויה לדיירים, עלויות בנייה לחיזוק המבנים, טבלת ניקוד לחלוקה בעין של דירות הפרוייקט, צפי היטל השבחה בפרוייקט וניתוח כלכלי של מימוש הזכויות עפ"י תמ"א 38 -זאת תוך בחינה מעמיקה של התניות הוועדה המקומית ביישום הזכויות עפ"י התוכנית.