Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

היטל השבחה

ייעוץ ומתן אומדני צפי והפחתת שומות היטלי השבחה

היטל השבחה
"היטל השבחה" הינו היטל המוטל על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין השבחה של מקרקעין, כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
 
היטל ההשבחה מוטל בעת "מימוש" במקרקעין שהינו לרוב מכירה או קבלת היתר בנייה. היטל השבחה מוטל בדרך כלל על תוספת זכויות בנייה והתרת שימושים שלא הותרו קודם. מוכרי נכס ולפעמים גם עורכי דין אינם מודעים לעובדה שגם אם המוכר אינו מממש את הזכויות שנוספו לו, בעת הליך המכירה החבות בהיטל השבחה חלה על המוכר ואי אפשר לדחות אותה לעת הבנייה של הקונה, וכי כתנאי להעברת הנכס בטאבו יידרש המוכר על ידי העירייה לשלם את היטל ההשבחה.
 
סכום ההיטל צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה (הנמוך מבין השניים) - מיום אישור התוכנית ליום התשלום בפועל.
בנוסף, סכום ההיטל צובר ריבית רשויות (0.5% לחודש) מיום המימוש (בדרך כלל יום חתימת החוזה) ועד ליום התשלום בפועל.
 
עם קבלת שומת חיוב מהוועדה המקומית, רשאי הנישום להגיש השגה להפחתת שומת הוועדה בפנייה למינוי שמאי מכריע או בפנייה לוועדת הערר להיטלי השבחה ופיצויים - וזאת תוך 45 יום מיום קבלת השומה - אחרת תהיה שומת הוועדה סופית וחלוטה. 
לכן, מומלץ לפנות אלינו להפחתת ההיטל הנדרש על ידי הוועדה המקומית ולחסוך כסף רב! משרדנו מבצע בדיקה חינם של שומת היטל ההשבחה שנשלחה אליכם, ובמקרה של התקשרות  עורך "שומה אחרת" ומייצג את הנישום מול הוועדה המקומית. הידע והניסיון הרב של אורן אלבז כשמאי יועץ לוועדה המקומית גבעתיים מהווה יתרון עצום ומסייע בהפחתת הסכומים הנדרשים על ידי הוועדות המקומיות.