Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אודות

אורן אלבז - חברה לייעוץ ושמאות במקרקעין בע"מ

אודות
החברה מתמחה במתן שירותים מקצועיים בענף שמאות המקרקעין - הן לצרכים פרטיים והן לצורכי הגשת חוות דעת מומחה לבתי המשפט, ומעניקה שירותי ייעוץ ושמאות מקרקעין למשרדי עורכי הדין הגדולים הפעילים בתחום התכנון והבנייה, בתחום המקרקעין ובתחום שמאות המקרקעין. 

ארבעת תחומי ההתמחות של המשרד:
1.      ייעוץ ומתן שירותי שמאות באומדני היטלי השבחה והפחתת שומות היטלי השבחה, תביעות לירידת ערך לפי סעיף 197
          וקבלת פיצויי הפקעה.
2.      הערכות שווי לצרכים פרטיים ועריכת חוות דעת לבתי משפט למגוון נכסי מקרקעין.
3.      ליווי שמאי בהליכי תכנון משלב הייזום ועד לאישור התכנית וליווי וייעוץ שמאי בפרויקטים לפי תמ"א/38.
4.      התמחות באיתור נכסים ומתן חוות דעת למועדים היסטוריים תוך שימוש בארכיון היסטורי.
 
המשרד עובד בתיאום עם בעלי מקצועות משלימים כגון: יועצים משפטיים, מהנדסי בניין, אדריכלים, מודדים, רו"ח וכדומה.
 
בראש החברה עומד אורן אלבז, בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול ותואר שני (M.A) במשפטים,
שמאי מקרקעין מוסמך מטעם משרד המשפטים וחבר לשכת שמאי מקרקעין בישראל
.
ניסיונו המקצועי של אלבז עשיר ומגוון - בן היתר הוא מתפקד כשמאי יועץ לעיריית גבעתיים ווהוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעתיים ועובד מול גופים ציבוריים, ועדות מקומיות, הוועדה המחוזית, ועדת הערר לתכנון ובנייה, ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, אדריכלים, מתכנני ערים ויועצים משפטיים. במסגרת עבודת הייעוץ של השמאי אורן אלבז בוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים ניתנו שירותים בנושאים הבאים:

1.  מתן מידע תכנוני לקהל הציבור הרחב לרבות ניתוח תכניות בנין עיר, זכויות בנייה וכדומה.

2.  ייעוץ בענייני רישוי לרבות אפשרויות תוספת זכויות בנייה ואפשרויות בנייה לרבות בפרויקטים לפי תמ"א/38
     (בתוספת על מבנה קיים ובהריסת המבנה ובנייה מחדש).

3.  ייעוץ בענייני הכשרת חריגות בנייה מול מחלקת הפיקוח.

4.  בדיקת אישורי עירייה לטאבו לעניין חבות בהיטל השבחה לרבות קריאת חוזי מכר/חכירה של כל הנכסים המבקשים
     לבצע טרנסאקציה הדורשת אישור עירייה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות.
 
5.  טיפול שוטף בכל הקשור להיטלי השבחה (בדיקות טרום מכירה או בקשות להיתר בניה, ייצוג הוועדה המקומית בפני
     שמאי מכריעים/ ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה ותמיכה שמאית בפני הליכים משפטיים, בשיתוף היועץ המשפטי
     לוועדה המקומית).
 
6.  ליווי שמאי למחלקת התכנון וייעוץ בהליך התכנוני משלב ייזום התוכנית ועד לאישורה בהיבטי היתכנות כלכלית של
     התוכנית, לרבות ייעוץ בהקטנת פגיעות תכנוניות, הקטנת התנגדויות והגדלת הכנסות הוועדה המקומית.
 
7.  בדיקת תוכניות כלכליות וטבלאות איזון לתוכניות בניין עיר המקודמות בוועדה המקומית.
 
8.  ייעוץ שוטף והמלצות בפני הוועדות השונות של הוועדה המקומית (משנה, רישוי ושימור) בכל הקשור להיבטים שמאיים
     וכלכליים של כל תכנית/בקשה להיתר בניה.
 
9.  ייעוץ שוטף למחלקת הנכסים של עיריית גבעתיים בכל הקשור להפקעות לצורכי ציבור, רישום שטחי ציבור,
     השבחת נכסים וטיפול שוטף המתבקש בעניינים שמאיים כלכליים.

אני מאמין

אורן אלבז - חברה לייעוץ ושמאות במקרקעין בע"מ מאמינה בעבודה
מקצועית ומקיפה ובשירות ללא פשרות.
הניסיון ארוך השנים בענף המקרקעין של המשרד מתבטא בידע רחב
ומעודכן בשוק המקרקעין הדינמי ובמתן ייעוץ מקצועי ואמין הנותן
מענה לכל צורך. כל זאת לצד שירות אישי וצמוד לאורך
כל הדרך ויחס חם.

 

פרוייקטים נבחרים